Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w  2023 r. (według stanu na 31.12.2023 r.)

1. Zapas grubizny brutto: 3 280 tys. m3.

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 81,74 ha.

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

  

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 a) nasion: 910,03 kg, szyszek i owocostanów: 470,00 kg

 b) zwierzyny: 0 szt

 c) stroisz: 0 szt

 d) choinek: 145 szt.

5. Produkcja sadzonek: 653,95 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne:
     a) zakłócenia stosunków wodnych:
         - podtopienia i zalania: 1,38 ha,
         - obniżenie poziomu wód, susza: 0,00 ha,
     b) niskie i wysokie temperatury:
         - oparzenia (zgorzel słoneczna), więdnięcie i zamieranie: 0,00 ha,
         - zmrożenia, zwarzenia: 0,12 ha,
     c) wiatr: 255,09 ha,
     d) śnieg: 1,26 ha,
     e) grad:0,00 ha,
     f) pożar: 0,00 ha.

7. Powierzchnia zabiegów ograniczenia foliofagów: 0,00 ha.

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 13 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF: ------ ha.

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej:

a) działalność podstawowa: 8 189 095,38 tys. zł

b) działalność administracyjna: 10 582 560,96 tys. zł

c) działalność uboczna: 4116,69 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem: 55,84 tys. m3.

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 45 etatów.