Asset Publisher Asset Publisher

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2022 r. (według stanu na 31.12.2022 r.)

1. Zapas grubizny brutto: 3 280 tys. m3.

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 88,90 ha.

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

  

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 a) nasion: 417,32 kg, szyszek i owocostanów: 380,00 kg

 b) zwierzyny: 0 szt

 c) stroisz: 0 szt

 d) choinek: 70 szt.

5. Produkcja sadzonek: 840,83 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne:
     a) zakłócenia stosunków wodnych:
         - podtopienia i zalania: 0,95 ha,
         - obniżenie poziomu wód, susza: 0,00 ha,
     b) niskie i wysokie temperatury:
         - oparzenia (zgorzel słoneczna), więdnięcie i zamieranie: 0,00 ha,
         - zmrożenia, zwarzenia: 1,25 ha,
     c) wiatr: 69,47 ha,
     d) śnieg: 178,47 ha,
     e) grad:0,00 ha,
     f) pożar: 0,02 ha.

7. Powierzchnia zabiegów ograniczenia foliofagów: 0,00 ha.

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 11 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF: 3243,71 ha.


 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej:

a) działalność podstawowa: 13 924 356,33 tys. zł

b) działalność administracyjna: 7 912 624,28 tys. zł

c) działalność uboczna: 1782,00 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem: 69,36 tys. m3.

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 44 etaty.