Asset Publisher Asset Publisher

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2021 r. (według stanu na 31.12.2021 r.)

1. Zapas grubizny brutto: 3 280 tys. m3.

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 101,56 ha.

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

  

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 a) nasion: 1146,60 kg, szyszek i owocostanów: 1000,00 kg

 b) zwierzyny: 0 szt

 c) stroisz: 0 szt

 d) choinek: 155 szt.

5. Produkcja sadzonek: 797,51 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne:
     - podtopienia i zalania: 1,30 ha,
     - obniżenie poziomu wód, susza: 0,12 ha,
     - wiatr: 0,55 ha,
     - śnieg: 0,50 ha.

7. Powierzchnia zabiegów ograniczenia foliofagów: 0,00 ha.

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 11 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF: 3250,49 ha.


 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej:

a) działalność podstawowa: 9 163 302,39 zł

b) działalność administracyjna: 5 788 555,84 zł

c) działalność uboczna: 3 822,20 zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem: 69,89 tys. m3.

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 45 etatów.