Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska istnieją 4 użytki ekologiczne uznane przez Wojewodę Lubelskiego [Rozp. Nr 159 Wojewody Lubel-skiego z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie uznania obszarów za użytki ekologiczne na terenie woj. lubelskiego], położone w leśnictwach:

Art. 42 ustawy o ochronie przyrody: UŻYTKI EKOLOGICZNE to pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne,kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza...


- Grabarka - 17,36 ha,

- Rudka - 24,41 ha,

- Zaścianek - 21,55 ha,

- Cieleśnica - 13,06 ha.

Łączna powierzchnia użytków ekologicznych wynosi 76,38 ha. Są to śródleśne powierzchnie zabagnione porośnięte brzozą, olszą, wierzbą, topolą, które tworzą zarośla o różnym stopniu zadrzewienia.

Użytki ekologiczne tworzone na gruntach Lasów Państwowych to w większości bagna, zadrzewione nieużytki, śródpolne zadrzewienia i wydmy.