Asset Publisher Asset Publisher

OBSZARY NATURA 2000

Na gruntach Nadleśnictwa Biała Podlaska występują dwa obszary Natura 2000:

1. Obszar specjalnej ochrony ptaków – Dolina Dolnego Bugu - PLB140001 - 482,87 ha, położony na terenie leśnictw: Cieleśnica i Konstantynów.
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków z dnia 5 września 2007 r. Dz. U. Nr 179, poz. 1275, aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Środowiska: z dnia 27 października 2008 r. Dz. U. 198, poz. 1226, oraz z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz. U. 25, poz. 133.
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 51. Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrekty-wy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera; do niedawna jedno z nielicznych w Polsce stanowisk kulona.
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bocian czarny, brodziec piskliwy, cyranka, czajka, czapla siwa, krwawodziób, gadożer (PCK), kszyk, kulik wielki (PCK), płaskonos, podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna (PCK), zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik.

 

 

2. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty –  Ostoja Nadbużańska - PLH140011 - 482,87 ha, położony na terenie leśnictw: Cieleśnica i Konstantynów.
Obszar zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10.01.2011 r. jako OZW.
Naturalna dolina dużej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształco-nych na dużych powierzchniach. Na terenie obszaru znajduje się 16 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Na gruntach Nadleśnictwa Biała Podlaska stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych 9170 (grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) - na pow. 1,73 ha, 91F0 (Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) – na pow. 170,13 ha i 91T0 (Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) – na pow. 0,90 ha.