Wydawca treści Wydawca treści

Historia

W dawnych wiekach obszar dzisiejszego Nadleśnictwa położony był na obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego w pobliżu granicy z Polską.

Tutejsze obszary pokryte były gęstą, bagienną pierwotną puszczą z niewielkimi osiedlami ludzkimi.

W wyniku rozdawnictwa gruntów przez dawnych władców Polski ukształtowały się dwa kompleksy dóbr królewskich w tych okolicach. Były to okolice Rokitna i Kijowca oraz w pasie od Brześcia, przez Piszczac i Łomazy do Wohynia. Dużą część tych gruntów zajmowały lasy. To właśnie te obszary stały się w późniejszych wiekach podstawą lasów rządowych i obecnie państwowych.

Przyjmuje się, że na przełomie XVIII i XIX wieku powstało Leśnictwo Janów z siedzibą w Białej jako początek współczesnego Nadleśnictwa Biała Podlaska.

W 1810 roku powstała Generalna Dyrekcja Dóbr i Lasów Narodowych z dyrektorem generalnym podległym ministrowi spraw wewnętrznych

W 1811 r. lasy rządowe (podległe już Ministrowi Przychodów i Skarbu) podzielono na leśnictwa liczące po około 10-120 tysięcy ha. Na czele leśnictwa stał nadleśniczy,  mający do pomocy podleśniczego oraz strażników i strzelców do ochrony lasów przed szkodami i kradzieżami.

Charakterystyka straży Rokitno i Królówbród z 1829 r.:
        Straż Rokitno: Las Rokiciński czyli Puszcza Kiiowiecka, rozpoczyna swoie ograniczenie od strony północney, gdzie z lasami do prywatnych dóbr Klonowice należacemi graniczy i gruntów ornych wsi rządowey Rokitno przypiera. Od południo-wschodu styka się pomieniony las z polami i zaroślami do wsi rządowych Michałki i Szarowice, od południa z lasami do dóbr ziemiańskich Grabianów i Hajenka (?) należącemi i od strony zachodniey z lasami prywatnemi do dóbr Chrudy i Grabianów przynależnemi. Las ten zawiera trzy obręby, do których przyłączony został wcale oddalony oddział lasu Kaietanka zwany. Ograniczenie tego lasu iest od północy i zachodu z gruntami wsi rządowey Kajetanka, zaś od południa i wschodu z polami ornemi dóbr Cieleśnica, lasek ten iest o pułtory mili od obrębu Rokitno położony, znayduiące się w tey straży odpadek od istotnych obrębów leśnych o iedne do pułtory mili odległe są następuiące:

  1. Lasek, czyli zarośla derlańskie iest sytuowany nad samą rzeką Bugiem, graniczy od północy z pomienioną rzeką Bugiem, a od wschodu i południa z gruntami ornemi i błoniem od dóbr szlacheckich Cieleśnica, od zachodu i po części strony południowej graniczy tenże odpadek z polami, łąkami i błoniem do wsi rządowey Derło należącemi, gdzie wewnątrz tego odpadku pola i łąki teyże wsi znayduią się.
  2. Olszyna Janowska pod wsią rządową Ostrowem położona, iest naokoło polami i łąkami do teyże wsi należącemi ograniczona.
  3. Odpadek Dębinka pod Wygodą sytuowany, przypiera od północy rzeki Buga, od wschodu, południa i zachodu zaś graniczy tenże odpadek po części z polami a po większey części z łąkami i pastwiskami do dóbr rządowych Janów należącemi.

         Zewnętrzne granice lasów w teyże straży będące pozostawaią dotąd w spokoynym używaniu i nie zachodzą żadne spor graniczne, zwłaszcza iż grunta te wyraźnemi kopcami tu i ówdzie są zaopatrzone.

         Straż Królówbród: Należące do tey straży lasy składaią dwa obręby pod nazwiskiem: Królówbród i Kozły. Te graniczą od północy z gruntami do dóbr prywatnych Korczówka od wschodu z polami do wsi rządowej Królówbród należącemi, od południa i wschodu z lasem do dóbr ziemiańskich Przegaliny i od południo-zachodu z gruntami ornemi i zaroślami dóbr ziemiańskich Żelezna. Odrębny oddział lasu Łomazki I okręg obrębu Królówbród pod nazwiskiem Łomazy stanowiący i o mil dwie od tegoż obrębu odległy, ograniczonym iest od północy z polami do wsi szlacheckiey Kozły, od wschodu z gruntami do dóbr ziemiańskich Huszcza i lasem do miasta Łomazy należącym, od południa i zachodu z gruntami z zaroślami rządowemi przy wsi narodowey Lubienka położonemi. Należący do tey straży odpadki maią następuiące ograniczenie iako to: odpadki

         1. Pod nazwiskiem Kuraczew graniczą od północy z gruntami dóbr ziemiańskich Korczówka, od wschodu, południa i zachodu zaś z polami o lasami pod wsiami rządowemi Kórlówbród i Kozły sytuowanemi.

         2. Odpadki pod zaściankami Łomazkiemi będące są od północy gruntami wsi rządowey Lubienki I okręgiem obrębu Królówbród Łomazy zwanym, od wschodu polami dóbr Kpytniki, od stron południa i zachodu zaś gruntami od miasta Łomazy należącemi ograniczone.

         Całe ograniczenie lasów, iako i odpadków, do straży Królówbród należących nie podlegaią dotąd nigdzie żądney kontrowersyi, gdyż nawet lasy te do obcych dóbr przytykaiące widocznemi kopcami granicznemi sabezpieczone znayduią się.

Nadleśnictwo Kijowiec istniało od 1900 r. i składało się z dwóch Obrębów: Kijowiec (1973ha) i Leśna (503ha). Taki stan posiadania utrzymywał się niezmiennie do 1944 r., kiedy to na mocy dekretu PKWN przyłączono do nadleśnictwa lasy rozparcelowanych majątków.

Nadleśnictwo Biała Podlaska powstało w 1972r. po połączeniu Nadleśnictw Chotyłów i Kijowiec.

Nadleśnictwo Biała Podlaska w obecnych granicach utworzone zostało w 1993 roku z dawnego Obrębu Kijowiec (Nadleśnictwo Biała Podlaska) i części Obrębu Grabarka (Nadleśnictwo Międzyrzec).