Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Biała Podlaska

Lasy w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska stanowią kompleksy leśne (127) o zróżnicowanej wielkości. Są to powierzchnie od 0,01 ha do powyżej 500 ha. Część terenów leśnych zarządzanych przez nadleśnictwo położona jest wśród gruntów innych własności w większych kompleksach leśnych. Większe rozdrobnienie lasów występuje w Obrębie Kijowiec.

W 6 kompleksach leśnych o powierzchni ponad 500 ha znajduje się około 71% gruntów nadleśnictwa. Pozostałe zajmują łącznie powierzchnię 3859,31 ha co stanowi 28,96% gruntów nadleśnictwa.

Do największych kompleksów należą:

- w Obrębie Biała – Grabarka (1660,29ha), Czosnówka (1226,91ha), Zaścianek-Łomazy (600,15ha),

- w Obrębie Kijowiec – Kniejówka (3798,63ha), Konstantynów (1533,12ha), Awuls (603,52ha).

Przez lasy nadleśnictwa przebiegają drogi krajowe:

- DK 2 (E30): Świecie – Warszawa - Terespol

drogi wojewódzkie:

- DW 698: Łosice – Konstantynów – Janów Podlaski - Terespol,

- DW 811: Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska,

- DW 812: Biała Podlaska – Wisznice - Chełm.

oraz szereg utwardzonych dróg powiatowych i gminnych.

Główne kompleksy leśnictw Garbarka i Rudka sąsiadują z linią kolejową nr 2 (E20) Warszawa - Terespol.

Na terenie lasów przy drogach publicznych wyznaczono miejsca postoju i parkingi leśne. Przy drogach przebiegających przez obszary leśne, przy parkingach leśnych ustawiane są tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscach uzgodnionych z Komendantem Miejskim PSP. Tablice te informują o skutkach używania otwartego ognia w lesie oraz przypominają o sposobach postępowania w przypadkach stwierdzenia pożaru.

Lasy stanowią siedlisko dla życia wielu gatunków roślin i zwierząt, biorą udział w procesie oczyszczania powietrza pochłaniając z niego szkodliwe związki chemiczne i zapewniają ciągły dopływ tlenu, biorą udział w obiegu wody w przyrodzie, magazynując jej nadmiar, i stopniowo ją uwalniając, dzięki czemu utrzymują wilgotność powietrza na odpowiednim poziomie. Lasy podnoszą walory krajobrazowe różnicując je i nadając przyjemny charakter miejscom w których żyją ludzie. Należy wspomnieć również o ubocznym użytkowaniu lasu. Lasy dostarczają naturalnych płodów runa leśnego, takich jak grzyby i owoce leśne, które są szczególnie cenione w kuchni za ich walory smakowe.

Lasy są złożoną formacją przyrodniczą, od wieków nierozerwalnie związaną z krajobrazem Polski, stanowią niezbędny czynnik równowagi środowiska przyrodniczego, warunkujący rozwój kraju.Wielofunkcyjna rola lasów w gospodarce, przyrodzie i życiu człowieka wymaga prowadzenia gospodarki leśnej w sposób zrównoważony, tj. profesjonalnie, racjonalnie i zgodnie z prawami natury, w całej strefie wpływów lasu na środowisko przyrodnicze, gospodarkę i warunki życia ludzi. Leśnictwo wielofunkcyjne w Polsce oparte zostało o przyrodnicze podstawy rozwoju tj. regionalizację przyrodniczo-leśną uwzględniającą zmienność warunków naturalnych, typologię leśną, naturalny zasięg występowania lasotwórczych gatunków drzew, a także rozpoznane i wyróżnione siedliskowe typy lasu.