Asset Publisher Asset Publisher

HODOWLA LASU

Podstawą do planowania czynności hodowlanych w całym cyklu produkcyjnym jest typ gospodarczy drzewostanu, który ukierunkowuje proces produkcji leśnej. Hodowlany cel produkcji realizowany jest poprzez właściwe postępowanie w poszczególnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanów.

Do głównych prac wchodzących w zakres hodowli lasu wchodzą: odnowienia, zalesienia, poprawki i uzupełnienia oraz zabiegi pielęgnacyjne.

 

Odnowienia i zalesienia

Rozmiar prac odnowieniowych uwarunkowany jest układem cięć rębnych zupełnych i częściowych oraz ilością halizn i płazowin na koniec roku. Podstawą do planowania składów gatunkowych odnowień jest typ gospodarczy drzewostanu zgodny z siedliskiem. Średnioroczny plan odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego wynosi 100,12 ha, w tym zręby zupełne stanowią 26,71 ha. Większość powierzchni odnawiana jest sztucznie przez sadzenie ręczne lub mechaniczne (sadzarka). Na powierzchniach, gdzie istnieje szansa uzyskania odnowień naturalnych pozostawiane są nasienniki. Powierzchnia uzyskanych odnowień naturalnych w latach 1994 – 2003 wyniosła 27 ha, zaś w latach 2004-2013 wzrosła do 36,25 ha.

Zalesienia prowadzone były na gruntach porolnych. Większość powierzchni gruntów porolnych w nadleśnictwie została zalesiona w ubiegłym dziesięcioleciu (1994-2003). Plan zalesień na lata 2004 – 2013 wyniósł jedynie 8,70 ha. Na obecne dziesięciolecie w PUL (2014-2023) nie ma określonej powierzchni do zalesienia.

Przygotowanie gleby pod odnowienia i zalesienia wykonywane jest pługiem leśnym poprzez orkę pasów z pogłębieniem lub przygotowanie powierzchni pługofrezarką jesienią roku poprzedzającego odnowienie.

 

Poprawki i uzupełnienia

Duża powierzchnia odnowień (plan roczny 107,15 ha) wiąże się z potrzebą poprawek i uzupełnień na uprawach. Średnioroczny plan poprawek i uzupełnień wynosi 11,41 ha. Wyprzedające przygotowanie gleby pod poprawki i uzupełnienia wykonywane jest jesienią w roku poprzedzającym sadzenie poprzez wykonanie talerzy ze spulchnieniem w miejscu sadzenia.

 

Pielęgnowanie lasu

Do wypielęgnowania nadleśnictwo w dziesięcioleciu ma:

- upraw – 577,09 ha,

- młodników – 1171,20 ha,

- drzewostanów II kl (wieku: 20 – 40 lat) – 1496 ha,

- drzewostanów starszych (pow. 40 lat) – 6601 ha

Aby zrealizować w/w zadania nadleśnictwo musi corocznie wykonać:

- pielęgnowania gleby – 204,68 ha,

- czyszczenia wczesne – 372,41 ha,

- czyszczenia późne – 114 ha,

- trzebieże wczesne – 185 ha,

- trzebieże późne – 659 ha.