Asset Publisher Asset Publisher

VII edycja Konkursu Przyrodniczego pt. „ZWIASTUNY WIOSNY”

l. Organizator konkursu.
1. Organizatorem konkursu „ZWIASTUNY WIOSNY” zwanego dalej Konkursem jest Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska (dalej jako: Organizator).
2. Organizator oświadcza, iż uczestnictwo w Konkursie będzie prowadzone w trybie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO" oraz, że stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
3. Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
4. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imiona i nazwiska oraz wiek dziecka/dzieci.
6. Organizator podczas Konkursu/ rozdania nagród będzie wykonywał zdjęcia/filmy metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmy, na których będą znajdowały się wizerunki osoby uwiecznionej, zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych Nadleśnictwa.
7. Zdjęcia/filmiki (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych będą stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w Konkursie/rozdaniu nagród albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia/filmu.

II. Cele konkursu.
1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
2. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci i młodzieży poprzez poznanie i wykonanie prac leśnych zwiastunów wiosny.
3. Popularyzacja ekologicznego stylu życia poprzez zainteresowanie uczestników z korzystania w codziennym życiu z jak najmniejszej ilości plastyku.
4. Wyrobienie świadomości ekologicznej i ekologicznego myślenia.
5. Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych.
6. Rozwinięcie u uczniów umiejętności pozyskiwania wiedzy i korzystania z różnych
pomocy dydaktycznych i własnych obserwacji terenowych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, z terenu Nadleśnictwa Biała Podlaska.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz poprawne wypełnienie i złożenie Deklaracji w formie: elektronicznej na adres e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl i/lub papierowej w siedzibie Organizatora do dnia 28 kwietnia 2023 roku.
3. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, zgodnie z Deklaracją, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Konkursie Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
4. O przystąpieniu do Konkursu świadczy złożenie Deklaracji uczestnictwa w konkursie ZWIASTUNY WIOSNY (zwana dalej Deklaracją) będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

IV. Zasady konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy samodzielnie przygotować pracę plastyczną o leśnej tematyce wiosennej– (flora i fauna w lesie) lub wykonać fotografię o leśnej tematyce wiosennej.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w II kategoriach wiekowych:
a. I kategoria– uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej: wykonanie pracy plastycznej o tematyce „Pani Wiosna”.
b. II kategoria– uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej: wykonanie fotografii.
3. Formy pracy:
a. I kategoria– wykonanie pracy plastycznej o tematyce „Pani Wiosna”: materiał i technika wykonania dowolna. Jedna osoba może złożyć 1 pracę plastyczną,
b. II kategoria– wykonanie fotografii z elementami leśnych zwiastunów wiosny: format JPG. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 2 fotografie.
4. Prace plastyczne należy dostarczyć do Nadleśnictwa Biała Podlaska do pokoju nr 113 w siedzibie Nadleśnictwa Biała Podlaska.
5. Fotografie należy przesłać na adres e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl w temacie należy wpisać: VII edycja konkursu Zwiastuny wiosny
6. Prace (plastyczne i fotografie) należy dostarczyć wraz z Deklaracją uczestnictwa w konkursie „Zwiastuny Wiosny”, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu). Każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem rodzica lub opiekuna prawnego, opiekuna pracy, oznaczeniem klasy uczestnika i nazwą oraz adresem szkoły. Fotografie należy opisać: „Tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika, klasa”. Należy dołączyć także nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna klasy.
7. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
8. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawionymi wcześniej w innych konkursach.
9. Prace oddane po terminie bądź bez pełnego opisu i Deklaracji uczestnictwa w konkursie nie będą oceniane.

V. Harmonogram konkursu.
1. Konkurs trwa od 3 kwietnia 2023 roku do 28 kwietnia 2023 roku do godz. 15:00.
2. 12 maja 2023 roku Komisja ogłosi I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej i wybranego tematu. Prace konkursowe nie będą zwracane.

VI. Kryteria oceny.
1. Ocenie podlegają:
a. trafność doboru tematu pracy,
b. strona artystyczna pracy,
c. oryginalne i wyjątkowe uchwycenie ciekawych momentów budzącego się do życia wiosennego lasu,
d. pomysłowość.
2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez Organizatora.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu.

VII. Nagrody.
1. Nagrody przewidziano dla każdej kategorii wiekowej i wybranego tematu pracy przez uczestnika. Nagrodami będą: książki, inne: gry edukacyjne, foldery, podkładki ekologiczne itp.
2. Nad przebiegiem merytorycznym Konkursu czuwa Komisja Konkursu.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl.
5. Wręczenie nagród odbędzie się 19 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Biała Podlaska, na które będą zaproszeni laureaci konkursu wraz z nauczycielem prowadzącym/opiekunem klasy.

VIII. Klauzula informacyjna.
1. Zgodnie z art. 13 RODO , informujemy że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych jest Nadleśnictwo Biała Podlaska (ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska), tel.: (83) 343 23 79;
2) Kontakt w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możliwy jest pod adresem e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu umożliwienia uczestnictwa w powyższym Konkursie organizowanym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4) Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu, a po zakończeniu realizacji Konkursu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może uniemożliwić Pana/Pani dziecku uczestnictwa w Konkursie.

IX. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod adresem: Mariola Moszczyńska, e-mail mariola.moszczynska@lublin.lasy.gov.pl, tel. (83) 344 47 79.