Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie z dnia 14.12.2021

dot. dzierżawy gruntów rolnych od 01.01.2022 r.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty pisemne należy przesłać pocztą tradycyjną/dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z danymi kontaktowymi oferenta oraz napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych od 1 stycznia 2022 r.” na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być doręczona.

 

Termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2021 r. o godz. 11:30 w świetlicy Nadleśnictwa Biała Podlaska.