Asset Publisher Asset Publisher

NASI LEŚNICY ODZNACZENI

Na corocznych Regionalnych Obchodach Dni Lasu w miesiącu wrześniu, w lubelskiej dyrekcji odznaczono ponad 80 najlepszych leśników. Wśród nich znalazło się dwóch pracowników Nadleśnictwa Biała Podlaska: Tomasz Bylina i Andrzej Bubakiewicz.

Nadleśniczy Tomasz Bylina otrzymał odznakę resortową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Jest to zaszczytne honorowe wyróżnienie, które może być nadawane osobom szczególnie zasłużonym, za wybitne osiągnięcia w wyniku prowadzenia działań wieloletnich lub jednorazowych w działalności na rzecz ochrony środowiska w skali ogólnopolskiej, międzynarodowej lub w skali regionalnej i lokalnej.

Odznakę honorową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznaje Minister właściwy ds. Środowiska.

Odznakę honorową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” mogą otrzymać w szczególności:

- pracownicy resortu środowiska w wyniku oceny dokonań mających wymiar resortowy lub ogólnokrajowy,

- naukowcy za wybitne osiągnięcia naukowe lub pedagogiczne w zakresie ochrony środowiska;

- wynalazcy i konstruktorzy innowacji technologicznych, które powodują znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska,

- wybitni dziennikarze za długoletnią, konstruktywną pracę na rzecz promocji ochrony środowiska,

- działacze proekologiczni organizacji pozarządowych za długoletnią działalność o znaczeniu regionalnym lub ogólnopolskim, która przyniosła wymierne efekty dla ochrony środowiska,

- regionalni i lokalni działacze społeczni i samorządowi za działania na rzecz ochrony środowiska,

- wybitni działacze na arenie UE lub międzynarodowej za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- realizatorzy projektów ekologicznych o szczególnym znaczeniu dla Polski lub regionu.

Leśniczy Andrzej Bubakiewicz otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez dyrektora generalnego LP i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Każdy kordelas wręczany jako wyróżnienie ma swój kolejny, unikalny numer. Dołączana jest do niego także legitymacja, która poświadcza jego nadanie.

 KORDELAS LEŚNIKA POLSKIEGO obok Złotego Kordelasa Leśnika Polskiego jest najwyższym odznaczeniem, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę.

Kordelas może być nadany także osobom i instytucjom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa.

Sam kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego. Obecny wzór obowiązuje od 1 marca 1930 roku, kiedy to wyszło Rozporządzenie Rady Ministrów "O umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych".

Szczegółowe informacje o odznaczonych lubelskich leśnikach znajdą Państwo w artykule na stronie ---> RDLP W LUBLINIE.