Asset Publisher Asset Publisher

Doskonaliliśmy wiedzę

W dniu wczorajszym (18.11.2019 r.) uczestniczyliśmy w szkoleniu z nowych warunków technicznych, które określają szczegółowe wymagania jakościowo-wymiarowe dla poszczególnych klas jakości, grup i podgrup oraz z zasad rozpatrywania reklamacji.

Szczegółowych informacji w tym zakresie, najpierw w biurze, a następnie w terenie w Leśnictwie Grabarka, udzielił nam Starszy Specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny Ireneusz Kuberski.


Pomiar surowca drzewnego w stosach / fot. Anna Sawicka

Nowe warunki techniczne określają  zasady klasyfikacji oraz podstawowe pojęcia stosowane w obrocie surowcem drzewnym. Wprowadzone dosyć niedawno, Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r., będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W akcie normatywnym zostały sprecyzowane również zasady przygotowania surowca drzewnego do pomiaru, pomiar i obliczenie miąższości drewna oraz zasady klasyfikacji i pomiaru wad drewna.


Pomiar surowca drzewnego / fot. Anna Sawicka

Zaszło wiele zmian, z którymi będą musieli się uporać leśniczowie i podleśniczowie przy odbiórce drewna.