Asset Publisher Asset Publisher

URZĄDZANIE LASU

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej

Obowiązek sporządzenia Planu Urządzenia Lasu dla lasów Skarbu Państwa wynika z art. 19 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 r.( Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm).

 

Plan urządzenia lasu sporządza się, (z zastrzeżeniem art.18 ust. 2 Ustawy o lasach), na 10 lat, z uwzględnieniem:

1)      przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej;

2)      celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych.

Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza Plan Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzją administracyjną na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zgodnie z ustawą o lasach Minister Środowiska nadzoruje wykonanie Planu Urządzenia Lasu.

 

Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności:

1)      opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym:

a)      zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów ochronnych,

b)      zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów;

2)      analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;

3)      program ochrony przyrody;

4)      określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:

a)      ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych),

b)      zalesień i odnowień,

c)      pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

d)     gospodarki łowieckiej,

e)      potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

W skład dokumentacji Planu Urządzenia Lasu wchodzą:

  • Tom I – Opisanie ogólne nadleśnictwa (Elaborat),
  • Tom II – Opisy taksacyjne wydzieleń,
  • Tom III – Plany zadań gospodarczych,
  • Tom IV – Program Ochrony Przyrody (POP),
  • Baza danych informatycznych programu TAKSATOR,
  • Mapy analogowe (wydruki),
  • Warstwy mapy numerycznej,
  • Prognoza Oddziaływania PUL na środowisko (POŚ).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest przez specjalistyczne jednostki na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji. Każdy o obywateli może zapoznać się z projektem PUL, składać uwagi i wnioski do założeń projektu planu, brać czynny udział w Komisji Projektu Planu mającej charakter debaty publicznej.