Asset Publisher Asset Publisher

REZERWATY PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska istnieją 3 częściowe rezerwaty leśne.

Art. 13 ustawy o ochronie przyrody: REZERWAT PRZYRODY to obszar, który obejmuje ekosystemy zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, w tym siedliska przyrodnicze, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, stanowiące istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych.

 

Rezerwat "Chmielinne"

-  położenie: Leśnictwo Leśna Podlaska;
-  data utworzenia: 1967 r.;
-  powierzchnia: 67,07 ha;
- przedmiot ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu łęgowego (w szczególności jesionowo-olchowego i wiązowego).
    Podstawowym gatunkiem lasotwórczym rezerwatu jest, jest olsza czarna. Towarzyszy jej głównie jesion wyniosły oraz, rzadziej dąb szypułkowy i grab zwyczajny. Pojedynczo i sporadycznie na terenie rezerwatu występuje: klon zwyczajny, klon jawor, wiąz polny i szypułkowy, czereśnia, grusza pospolita oraz wierzba iwa.
    Występuje tu wiele roślin chronionych takich jak: parzydło leśne, kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, orlik pospolity, podkolan biały, widłak jałowcowaty.
    W rezerwacie "Chmielinne" najliczniej występują drobne ptaki śpiewające, takie jak: zięba, rudzik, pierwiosnek, sikory oraz dzięcioły, drozdy i wiele innych. Z dużych ssaków można spotkać sarny, jelenie oraz dziki.  
  

 

Rezerwat "Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego"

-   położenie: Leśnictwo Cieleśnica;
-   data utworzenia: 1972 r.;
-   powierzchnia: 132,38 ha;
-   przedmiot ochrony: zachowanie rzadko spotykanego na terenie kraju typu siedliskowego lasu łęgowego z licznymi drzewami pomnikowymi.
   Teren rezerwatu w całości jest położony w szerokiej dolinie Bugu, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki na obszarze dolnej terasy, corocznie zalewanej w okresie spływu wód wiosennych. Drzewostan rezerwatu rosnący na siedliskach żyznych i bardzo żyznych cechuje duży stopień naturalności.
     Górne piętro tworzą potężne dęby szypułkowe, w wieku 150-160 lat oraz sporadycznie olsza czarna w wieku 60 lat. Pod okapem dębu niższą warstwę tworzą: wiąz pospolity, czeremcha zwyczajna oraz sporadycznie lipa drobnolistna, grusza pospolita, grab zwyczajny.
    W rezerwacie występują rośliny chronione takie jak: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, mieczyk dachówkowaty, goździk pyszny, podkolan biały, podkolan zielony, storczyk szerokolistny, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata.
     Duża baza pokarmowa i znaczna niedostępność drzewostanu sprawiają, że rezerwat jest wspaniałą ostoją zwierząt. Zanotowano występowanie jelenia szlachetnego, sarny, dzika, lisa, łosia. Spośród licznej grupy ptaków na uwagę zasługuje obecność: bociana czarnego, orlika krzykliwego, puszczyka, brodźca samotnika, dzięcioła średniego, bekasa kszyka, zimorodka, dudka, cyranki oraz błotniaka stawowego.

 

  Rezerwat "Stary Las"

-   położenie: Leśnictwo Konstantynów;
-   data utworzenia: 1995 r.;
-   powierzchnia: 5,92 ha;
- przedmiot ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconego fragmentu grądu z licznymi okazami drzew pomnikowych.
     Gatunkami dominującymi w rezerwacie w grądzie jest dąb szypułkowy, a w borze sosna zwyczajna w wieku około 130-140 lat. W warstwie drzew znaczny udział mają: modrzew europejski, grab pospolity, jesion wyniosły, topola osika, lipa drobnolistna oraz brzoza.
    Rezerwat jest ostoją ptaków takich jak zięba, rudzik, drozd śpiewak, kos, zaganiacz, grubodziób, kowalik, sikora bogatka, modraszka, dzięcioł duży i średni, gołąb siniak.