Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Pisemne oferty przetargowe na wydzierżawienie gruntów należy składać wyłącznie na wzorach dokumentów przygotowanych przez Nadleśnictwo. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferty złożone w inny sposób lub niewypełnione w żądane w nich informacje – zostaną odrzucone.

Oferty pisemne należy przesłać pocztą tradycyjną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych od 1 stycznia 2022 r.” na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być doręczona w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 10:00.