Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych

Od 6 grudnia 2023 roku do 19 stycznia 2024 roku.

Regulamin konkursu pt.: „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”

l. Organizator konkursu.

 1. Organizatorem konkursu pt.: „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych” zwanego dalej Konkursem jest Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska (dalej jako: Organizator).
 2. Organizator oświadcza, iż uczestnictwo w Konkursie będzie prowadzone w trybie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO" oraz, że stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 3. Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
 4. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imiona i nazwiska oraz wiek.
 6. Organizator podczas Konkursu/ rozdania nagród będzie wykonywał zdjęcia/filmy metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmy, na których będą znajdowały się wizerunki osoby uwiecznionej, zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych Nadleśnictwa.
 7. Zdjęcia/filmiki (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych będą stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w Konkursie/rozdaniu nagród albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia/filmu.

II. Cele konkursu.

 1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej i działań Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska, wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 2. Pobudzenie wśród społeczności odpowiedzialności za podejmowane działania oraz promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego.
 3. Wyrobienie świadomości ekologicznej i ekologicznego myślenia.
 4. Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych.
 5. Rozwinięcie u uczniów umiejętności pozyskiwania wiedzy i korzystania z różnych pomocy dydaktycznych i własnych obserwacji terenowych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu Nadleśnictwa Biała Podlaska.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz poprawne wypełnienie i złożenie Deklaracji w formie: elektronicznej na adres e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl i/lub papierowej w siedzibie Organizatora do dnia 19 stycznia 2024 roku.
 3. Rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń oświadcza, zgodnie z Deklaracją, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Konkursie. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

 

IV. Zasady konkursu.

 1. W ramach konkursu należy wykonać prace plastyczne, których głównym tematem będzie „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”. Wykonane prace powinny nawiązywać do jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych.
 • Format prac: maksymalnie A3
 • Technika i materiał wykonania: dowolna z zastrzeżeniem, że prace muszą być płaskie
 • Każdy z uczestników przygotowuje jedną pracę – tylko prace indywidualne, nie grupowe
 • Do każdej pracy powinna zostać załączona Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu).
 1. Prace plastyczne należy dostarczyć do Nadleśnictwa Biała Podlaska do pokoju nr 113 w siedzibie Nadleśnictwa Biała Podlaska lub przesłać na adres Nadleśnictwa Biała Podlaska w terminie do 19.01.2024 r. (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki do siedziby nadleśnictwa)

Adres Organizatora

Nadleśnictwo Biała Podlaska

ul. Warszawska 37

21-500 Biała Podlaska

Z dopiskiem: konkurs plastyczny pt.:„Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”

 1. Prace należy dostarczyć wraz z Deklaracją uczestnictwa w konkursie „Jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych”, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu) lub w przypadku ucznia pełnoletniego (załącznik nr 2 do Regulaminu). Każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem autora, opiekuna pracy, oznaczeniem klasy uczestnika i nazwą oraz adresem szkoły, w przypadku osoby niepełnoletniej powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem rodzica lub opiekuna prawnego, opiekuna pracy, oznaczeniem klasy uczestnika i nazwą oraz adresem szkoły.
 2. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
 3. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawionymi wcześniej w innych konkursach.
 4. Prace oddane po terminie bądź bez pełnego opisu i Deklaracji uczestnictwa w konkursie nie będą oceniane.

V. Harmonogram konkursu.

 1. Konkurs trwa od 6 grudnia 2023 roku do 19 stycznia 2024 roku do godz. 15:00.
 2. 24 stycznia 2024 roku Komisja ogłosi I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej i wybranego tematu. Prace konkursowe nie będą zwracane.

 

VI. Kryteria oceny.

 1. Ocenie podlegają:
 1. trafność doboru tematu pracy,
 2. strona artystyczna pracy,
 3. pomysłowość.
 1. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez Organizatora.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
 1. Uczniowie klas 0-III szkół podstawowych,
 2. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
 3. Uczniowie szkół średnich.

Wyłonienie laureatów oraz umieszczenie wyników na stronie internetowej Nadleśnictwa Biała Podlaska nastąpi 24.01.2024 r.

VII. Nagrody.

 1. Nagrody przewidziano dla każdej kategorii wiekowej. Nagrodami będą: książki, gry edukacyjne, foldery, podkładki ekologiczne itp.
 2. Nad przebiegiem merytorycznym Konkursu czuwa Komisja Konkursu.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się 26 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Biała Podlaska, na które będą zaproszeni laureaci konkursu wraz z nauczycielem prowadzącym/opiekunem klasy.

VIII. Klauzula informacyjna.

 1. Zgodnie z art. 13 RODO , informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych jest Nadleśnictwo Biała Podlaska (ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska), tel.: (83) 343 23 79;
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora możliwy jest pod adresem e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu umożliwienia uczestnictwa w powyższym Konkursie organizowanym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu, a po zakończeniu realizacji Konkursu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może uniemożliwić Pana/Pani dziecku uczestnictwa w Konkursie.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod adresem: Mariola Moszczyńska, e-mail mariola.moszczynska@lublin.lasy.gov.pl, tel. (83) 344 47 79, 730 722 477