Aktulaności Aktulaności

Żółte znaki na drzewach...

Co oznaczają?

Linia (opaska) przerywana…

Granice GDN oznacza się poprzez wykonanie na wysokości 1,50 m przerywanych opasek, malowanych jasnożółtą farbą na obrzeżnych drzewach i na narożnikach. Gospodarcze drzewostany nasienne (GDN) są to drzewostany korzystnie wyróżniające się jakością hodowlaną i użytkowane rębnie w latach dobrego lub przynajmniej średniego urodzaju nasion.

Cięcie sanitarno-selekcyjne (CSS) wykonywane jest jak najszybciej, zaraz po uznaniu drzewostanu, lub najpóźniej na 3 lata (w drzewostanach sosnowych), 2 lata (w pozostałych drzewostanach) przed wyrębem, aby nasiona zbierane na zrębie miały cechy będące wynikiem krzyżowania się tylko najlepszych drzew.

Drzewostany te wykorzystujemy do zbioru szyszek i nasion do zakładania upraw gospodarczych oraz do wyboru drzew matecznych (doborowych).

DRZEWOSTANY NASIENNE OBJĘTE SĄ STAŁYM ZAKAZEM WSTĘPU na podstawie art. 26. ust. 2 pkt. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Linia ciągła i punkty…

Granicę wyłączonego drzewostanu nasiennego (WDN) (możliwie regularną i bez załamań do wnętrza drzewostanu) oznacza się opaskami ciągłymi, nieprzerywanymi szerokości 10 cm, pomalowanymi jasnożółtą farbą na wysokości 1,5 m na drzewach granicznych i skrajnych. Drzewa rosnące na załamaniach granicy oznacza się dodatkowo literą „N”.

Celem zagospodarowania WDN jest stworzenie korzystnych warunków rozwoju, zapylania i obradzania drzewom o najlepszych właściwościach hodowlanych.

Drzewa wyznaczone do pozostawienia muszą mieć – odpowiednio do właściwości gatunku – proste, pełne, gładkie i dobrze oczyszczone strzały oraz drobnogałęziste, możliwie wąskie, regularne i żywotne korony. Dąży się przy tym do możliwie równomiernego rozmieszczenia wyznaczonych drzew.

Wyznaczone drzewa docelowe oznacza się punktami z jasnożółtej farby, umieszczonymi na wysokości 1,5 m z czterech stron lub jednym punktem od strony południowej. W 5–10 lat po cięciu sanitarno-selekcyjnym przeprowadza się stopniowe przerzedzanie drzewostanu w kilku nawrotach, powtarzanych co około 5 lat. Nasiona z WDN wykorzystuje się do zakładania rejestrowanych upraw pochodnych oraz upraw gospodarczych.

Linie (opaski) z numerami…

Drzewa mateczne (D) służą do pozyskiwania lub wytwarzania leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „kwalifikowany”.

Drzewo uznane za mateczne (doborowe) oznacza się w terenie opaską szerokości 5 cm, pomalowaną jasnożółtą farbą na wysokości 1,50 m oraz numerem, pod którym zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego BNL.

Do każdego drzewa matecznego (o ile jest to możliwe) wybiera się cztery drzewa porównawcze (podane w zgłoszeniu lub inne), które oznacza się cyframi 1–4, wykonanymi także jasnożółtą farbą.

Obiekty bazy nasiennej Nadleśnictwa Biała Podlaska to:

- GDN: So, Db.s, Brz, Ol - ok. 485 ha;

- WDN: Brz, Ol – 19,57 ha;

- uprawy pochodne: So, Ol – ok. 112 ha;

- drzewa mateczne: Brz, Ol – 12 sztuk;

- źródła nasion: Lp, Kl – 14 sztuk.