Aktulaności Aktulaności

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów

Pisemne oferty przetargowe na wydzierżawienie gruntów należy składać wyłącznie na wzorach dokumentów przygotowanych przez Nadleśnictwo.

Oferty pisemne należy przesłać pocztą tradycyjną/dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z danymi kontaktowymi oferenta oraz napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych od 1 kwietnia 2022 r.” na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być doręczona w terminie do dnia 25 marca 2022 r. do godziny 10:00.