Aktulaności Aktulaności

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Biała Podlaska informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2023.1356 tj.) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli:

 • jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia,
 • przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
 • zniesienia współwłasności lasu tj. nabycie działek ze współwłasności może nastąpić za zgodą sprzedaży wszystkich współudziałowców - składają wspólny wniosek,
 • w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz,
 • ma uregulowany stan prawny,
 • zbywana nieruchomość nie może być zabudowana,
 • nie jest obciążony na rzecz osób trzecich, 
 • nie występują spory graniczne,
 • granice nieruchomości zbywanej są znane, widoczne w terenie  lub zostały ustalone przez uprawnionego geodetę.

W celu zbycia nieruchomości winny zostać złożony wniosek do Nadleśnictwa Biała Podlaska wraz z następującymi dokumentami:

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który obejmuje las lub grunt przeznaczony do zalesienia,
 • oświadczenie właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic przez uprawnionego geodetę,
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
 • oświadczenie, że nieruchomość nie jest zabudowana,
 • oznaczenie księgi wieczystej,
 • ustalona wartość rynkowa odpowiadająca cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego,

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczy składa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie pisemny wniosek o zgodę na zakup lasu lub gruntu do zalesienia.

Las i grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty przez Nadleśnictwo Biała Podlaska za cenę nie wyższą od wartości wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Nadleśnictwo Biała Podlaska zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania oraz, że złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży.
 

 

 

Materiały do pobrania