Aktulaności Aktulaności

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją programu powiększania zasobów leśnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Biała Podlaska zaprasza do składania ofert sprzedaży lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Biała Podlaska. Położenie gruntów nadleśnictwa można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty przez Nadleśnictwo Biała Podlaska w szczególności w przypadku:

 1. jego bezpośredniej przyległości do gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Biała Podlaska,
 2. zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia będących we współwłasności z Nadleśnictwem Biała Podlaska,
 3. regulacji przebiegu granicy polno-leśnej,
 4. w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez właściwego Starostę sprzedawana nieruchomość figuruje jako las (Ls) lub rola (R) klasy V, VI, VIz,
 5. sprzedawana nieruchomość powinna mieć uregulowaną własność i mieć założoną księgę wieczystą zgodną z informacjami zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków,
 6. zbywana nieruchomość nie może być zabudowana,
 7. granice nieruchomości zbywanej są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym,
 8. jeżeli jest rola to musi być przeznaczona do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie,
 9. po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na pisemny wniosek nadleśniczego,
 10. ustaloną wartość rynkową odpowiadająca cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego,
 11. las i grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty przez Nadleśnictwo Biała Podlaska za cenę nie wyższą od wartości wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego (operat szacunkowy).

Oferty sprzedaży lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia należy składać na piśmie wg załączonego wniosku na adres:

Nadleśnictwo Biała Podlaska
ul. Warszawska 37
21-500 Biała Podlaska

Wszystkie złożone propozycje zostaną zweryfikowane, w kontekście możliwości ich nabycia dla potrzeb prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Biała Podlaska zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania oraz, że złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży.

Materiały do pobrania