Aktulaności Aktulaności

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55 z 21 listopada 2011r., Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ogłasza w biuletynie informacji publicznej oraz lokalnej prasie (Dziennik Wschodni), informację o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa: Biała Podlaska, Chotyłów, Radzyń Podlaski, Zwierzyniec.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094)

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych [RDLP] w Lublinie

 

 ZAWIADAMIA

 

 o udostępnieniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa: Biała Podlaska, Chotyłów, Radzyń Podlaski, Zwierzyniec; sporządzonego na lata 2024 – 2033 oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko
do konsultacji społecznych.

 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu dla ww. nadleśnictw przez okres 21 dni: w tomie zatytułowanym „Materiały dotyczące konsultowania projektu planu urządzenia lasu na lata 2024-2033” w siedzibie nadleśnictwa, na adres RDLP w Lublinie [ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin] lub elektronicznie na adres: rdlp@lublin.lasy.gov.pl w terminie:

  • Nadleśnictwa: Biała Podlaska, Chotyłów, Radzyń Podlaski, Zwierzyniec od dnia 2 lutego 2024 roku

Wskazane obszary nadleśnictw położone są w województwie lubelskim.

Jednocześnie informuje się, że z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dni robocze w godz. 1000 – 14 00 w siedzibie nadleśnictwa:

  • Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska
  • Chotyłów, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac
  • Radzyń Podlaski, Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski
  • Zwierzyniec, Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec

lub na stronie BIP RDLP w Lublinie w zakładce „Co robimy/Plan urządzenia lasu”

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. uwagi i wnioski złożone po okresie wyłożenia pozostawia się bez rozpatrzenia [decyduje data wpływu].